Battle Lode Runner

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Level Passwords

From the game select screen select puzzle mode then password.

Password:Result:
R6SM2TX8U4Level 100
RX5736YJHYLevel 101
4ZLEART2WFLevel 51
BTD7LFBE6GLevel 52
YSPD22MH4ULevel 53
B6WQKLTH6ULevel 54
X5JJWQWVM8Level 55
YMMWWQSVZ8Level 56
ZXLZ5ETRD9Level 57
BBY8L6XL5JLevel 58
T7EHRNNR4JLevel 59
44XFHLQTYPLevel 60
B6QJQRJMSVLevel 61
UEW7RHQCMGLevel 62
L3GYPJLMTULevel 63
3HZV6VVBKQLevel 64
BVLU5EJWKLLevel 65
ZED7XH26CJLevel 66
6QAW73H4MPLevel 67
5PS236U659Level 68
ZV9H9SQTCLLevel 69
XYH4UVK6XJLevel 70
4X6K9HDY4LLevel 71
4BE2LUYYN2Level 72
6SWA22N66ELevel 73
BY844HYZBJLevel 74
Z6MSD9X5CPLevel 75
Z5AP7JX5ZELevel 76
BTNV687CB9Level 77
4ZEW2YDD4HLevel 78
4B6734TK4GLevel 79
B4VT8LGQLZLevel 80
ZX6K3AG9FKLevel 81
BY8UVVJAQDLevel 82
Z5SPJQL8P5Level 83
BY84ZPJPJTLevel 84
5SDS7GFVV5Level 85
T7LR5EVJ2BLevel 86
6NTJKRP2VZLevel 87
6SJMJDPV8MLevel 88
3DWNRC8HHWLevel 89
VXUXUPWL3XLevel 90
9DWNLF4H8YLevel 91
UBULUUWG9XLevel 92
R45JQJT3E4Level 93
R6AS7RTFPSLevel 94
3MDSK9SFVSLevel 95
ES2FSJNALSLevel 96
9CTJ794GA5Level 97
FDG4FNMEJXLevel 98
UBZXECW9GWLevel 99

Level Skip

Press select 24 times after pausing and head for the exit.Level Skip:

Press Select 24 times after pausing and head for the exit.

Begin at level 61 with unlimited lives:

Enter FFR as a password.

Level Passwords:

At the “game select” screen select “puzzle mode” then “password”.

Level Password

Level 51 4ZLEART2WF
Level 52 BTD7LFBE6G
Level 53 YSPD22MH4U
Level 54 B6WQKLTH6U
Level 55 X5JJWQWVM8
Level 56 YMMWWQSVZ8
Level 57 ZXLZ5ETRD9
Level 58 BBY8L6XL5J
Level 59 T7EHRNNR4J
Level 60 44XFHLQTYP
Level 61 B6QJQRJMSV
Level 62 UEW7RHQCMG
Level 63 L3GYPJLMTU
Level 64 3HZV6VVBKQ
Level 65 BVLU5EJWKL
Level 66 ZED7XH26CJ
Level 67 6QAW73H4MP
Level 68 5PS236U659
Level 69 ZV9H9SQTCL
Level 70 XYH4UVK6XJ
Level 71 4X6K9HDY4L
Level 72 4BE2LUYYN2
Level 73 6SWA22N66E
Level 74 BY844HYZBJ
Level 75 Z6MSD9X5CP
Level 76 Z5AP7JX5ZE
Level 77 BTNV687CB9
Level 78 4ZEW2YDD4H
Level 79 4B6734TK4G
Level 80 B4VT8LGQLZ
Level 81 ZX6K3AG9FK
Level 82 BY8UVVJAQD
Level 83 Z5SPJQL8P5
Level 84 BY84ZPJPJT
Level 85 5SDS7GFVV5
Level 86 T7LR5EVJ2B
Level 87 6NTJKRP2VZ
Level 88 6SJMJDPV8M
Level 89 3DWNRC8HHW
Level 90 VXUXUPWL3X
Level 91 9DWNLF4H8Y
Level 92 UBULUUWG9X
Level 93 R45JQJT3E4
Level 94 R6AS7RTFPS
Level 95 3MDSK9SFVS
Level 96 ES2FSJNALS
Level 97 9CTJ794GA5
Level 98 FDG4FNMEJX
Level 99 UBZXECW9GW
Level 100 R6SM2TX8U4
Level 101 RX5736YJHY